Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Voorwoord

Door Erik Clyncke

Het handboogschieten is al een zeer oude tak van sport. Over een enkel deel van deze
sport is reeds veel geschreven aangaande techniek(en), materiaal en disciplines. In het
bijzonder over het “schieten op een doel”. Tot mijn verbazing is het begrip “wip” voor
velen heel wat anders dan hetgeen het “
van Dale Groot Woordenboek” hierover óók
schrijft: 
“Wip” Volgens van Dale Groot Woordenboek » mast waarop mikvogels e.d. worden geplaatst, om daar met een handboog naar te schieten.

België


In België is dat de “Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters” c.q. “Fédération Royale Nationale des Archers Belges”
(hierna te noemen: KNBBW-FRNAB), opgericht in 1908.

De KNBBW heeft tot doel al het mogelijke te doen om de staande wipschuttersport aan te moedigen en te verdedigen.   

Het beheer van de KNBBW is in handen van het algemeen bestuur  welke is onderverdeeld in 5 sectoren. Die sectoren hebben ieder 5 afgevaardigden in het algemeen bestuur. Binnen elke sector wordt een hoofdafgevaardigde aangeduid die nauw samenwerkt met het bestuurscollege.

Het bestuurscollege (of de raad van bestuur) bestaat uit de nationale voorzitter, de ondervoorzitter, de jeugdvoorzitter, de secretaris-generaal, de schatbewaarder, de secretaris-verslaggever, de secretaris-verzekeringen, de deken en de 5 hoofdafgevaardigden. 

Het bestuurscollege beslist over de dagelijkse werking van het bondsbestuur en bereidt de algemene vergaderingen voor. 

Wie 10  jaar dienst heeft of meer in het bondsbestuur kan in het erecomité worden opgenomen als erkenning voor zijn/haar bewezen  diensten. Het is een blijk van waardering voor de inspanningen die geleverd zijn in de afgelopen jaren.

Het bondsbestuur staat  in voor de organisatie van zowel  het nationale congres, als de nationale keizerschieting, het nationaal kampioenschap voor de eeuwigdurende schaal Albert I, het individueel kampioenschap, het Europees Kampioenschap en de bondschietingen. (Website: www.knbbw-frnab.tk)

FrankrijkIn Noord-Frankrijk is dit de “Union des Association d’Archers du Nord de la France” (hierna te noemen: UAANF), opgericht in 1906. (Website: www.uaanf.fr)
Noord-Frankrijk
Er is ook een “Europees Comité Boogschieten Staande Wip”, opgericht in 1949. Leden hiervan zijn België, Noord-Frankrijk en Nederland.
Zij heeft tot doel:
- de wederzijdse verbroedering en verstandhouding te bevorderen.
- het inrichten van jaarlijkse Europese Kampioenschappen voor zowel jeugd als senioren, voor landenploegen en individueel.
- de “staande wip”-sport op internationaal gebied te bevorderen.Europees
De deelnemende landen organiseren de kampioenschappen bij toerbeurt.

Nederland


 In Nederland schiet men volgens de Nederlandse reglementen van de “Nederlandse Bond van Wipschutters” (hierna te noemen: NBvW). Deze is opgericht in 1928. De NBvW is onderverdeeld in 2 districten: Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. In deze districten worden voorwedstrijden gehouden voor de districtskampioenschappen en voor het Nederlandse Kampioenschap; waaronder het individueel kampioenschap en het kampioenschap van de viertallen. Via deze wedstrijden worden ook de deelnemers aan het Europees Kampioenschap geselecteerd, waaronder het kampioenschap van de landenploeg, bestaande uit 24 deelnemers van ieder land en het persoonlijk Europees Kampioenschap (Website: www.nbvw.nl).

Reglementering

 Iedere vereniging of maatschappij heeft, zeker bij de Koningschietingen, haar eigen gebruiken en tradities! (zie daarvoor hun Statuten en/of hun Huishoudelijk Reglement)

Jeugdleden zijn jongens en meisjes in de categorie van 12 tot en met 18 jaar. De trekkracht van hun boog is daarop aangepast en gaat van 20 tot 40 Lbs. (9,06 tot 18,12 kg.) maximaal.

“Lb” Volgens van Dale Groot Woordenboek » symbool voor Engelse pound (453 gr.). Het woord dat we verder zullen gebruiken is: pound. (Lbs. duidt op het Engelse meervoud: pounds).

(Senior)Leden zijn mannen en vrouwen in de categorie vanaf 19 jaar en ouder.  De trekkracht van hun boog gaat van 40 tot 60 pound maximaal (18,12 tot 27,18 kg.).

In Belgische,Nederlandse en Noord-Franse maatschappijen gelden weer andere maxima! Men is in België en Noord-Frankrijk tevens verplicht een Bondskaart te hebben!

Wij schieten ......., maar er is zoveel méér als je jezelf erin wilt verdiepen. Helaas, er bestaat niets in boekwerken of lectuur waarmee je je kennis zou willen of kunnen vergroten en op het internet is de “staande wip” een zéér ondergeschoven onderdeel van de handboogsport en komt als zodanig bijna niet aan de orde. Ik wil best bekennen dat ik daar moeite mee heb. Een geweldige sport, zéér gezellig onder de leden, met daarbij de drang om steeds beter te willen presteren. Dit vraagt dus ook om méér kennis over dit onderdeel van het handboogschieten. 

Het uitgangspunt is dus een “staande wip”, waarop geschoten wordt. In eerste instantie is er iets over “handboogschieten op een doel” bijgehaald. Dit is de meest voorkomende discipline in de handboogsport en heeft de meeste (fanatieke) beoefenaars. Over deze discipline is een overweldigende hoeveelheid lectuur aangaande schiettechniek, lichaamshouding en accessoires te verkrijgen, waar menig tak van sport jaloers op zou zijn (zie b.v. “Fita Handboek Trainers” op het internet). Maar deze sporttechniek wijkt nogal af van de onze. Ik heb dan ook besloten mij alléén op de “staande wip” te oriënteren. 

Met foto’s en tekeningen heb ik geprobeerd om het geheel te verduidelijken en getracht de onwetendheid omtrent de “staande wip” weg te nemen. Jammer genoeg zijn een aantal “vaste gegevens” als hoogte wipmast en prang, aantal vogels, berekeningen en tellijsten,enz. nog steeds niet aan bindende regels of vaste waarden gebonden.(een opdracht aan het “Europees Comité Boogschieten Staande Wip”?).